Karin Ann Tesdorf – Stort och varmt tack!

Engagerad, energisk och effektiv är hon, klubbens sekreterare och mångåriga medlem, vår uppskattade vän och medarbetare. Vid årsmötet i Svenska klubben nyligen avgick Karin Ann ur styrelsen. Hon har skött mötesprotokollen sedan 2011 och dokumenterat alla beslut tydligt, lättläst och snabbt. Men medlem  i klubben har hon varit mycket längre tillbaka än så, ända sedan 1989.  Och i styrelsen har hon funnits genom åren, deltagit i festplanering och förberedelser utan några stora gester eller diskussioner, getting on with it and getting things done”. Fantastiskt!

En höjdpunkt vi minns är den svenska filmveckan som Karin Ann tog initiativet till under 90-talet med en serie Ingmar Bergman-filmer, skaffade sponsorship från Volvo och engagerade de australiska och svenska filminstituten.

Granne med filmintresset är engagemanget för nordisk design (inte så konstigt, för hon är ju inredningsarkitekt) och konst. Tillsammans med arkitektmaken, Nicholas Tesdorf, arbetade hon med interiören i Scandinavian House, det gemensamt ägda dansk-svenska klubbhuset i Frenchs Forest. Hon färgsatte väggar och inredning och han ritade det nya innertak som gjorde rummet varmare och vänligare. Stort tack för också den insatsen!

Nationaldagsluncherna, tre eller fyra stycken, var ett annat initiativ som tyvärr inte blev en längre tradition än så, men där generalkonsuln var hedersgäst och höll tal, flaggan hissades och vi sjöng nationalsången. Flaggsången, “Flamma stolt”, var det däremot inte lika många som kunde.

En annan strålande insats gjorde Karin Ann i svenskarnas gemensamma nyhetsbrev Kvintessen, med sitt ursprung i “Medlemsbladet” från Svenska klubben. Där finns hennes namn som redaktionsmedarbetare redan i nummer 10, juni-juli 1996. Sen dess har hon arbetat med bildval och layout, klippt och klistrat, kläckt idéer, varit parhäst i textarbetet och skrivit kulturartiklar. Ända fram till nummer 120 och det nya kapitel som nu ska skrivas i Sydneys svenska historia.

Frågar man Karin Ann vad Svenska klubben betytt och betyder för henne, så är hennes svar Anknytningen till Sverige (som ju inte är mitt första hemland)  med släktrötter där;  och nu bor ju också vår son och våra barnbarn i stockholmsområdet. Och att få behålla kontakten med svenska språket, årets fester och traditioner, allt det som är svensk kultur.”

Med tacksam hälsning från de två Birgittorna, Fairweather och Sharpe, vänner och kollegor i Svenska klubben och Kvintessen.

 


Karin Ann Tesdorf – The quiet achiever

Committed, energetic and efficient are words that spring to mind when we think of our Club secretary, our treasured friend and colleague. At our recent AGM, Karin Ann resigned from the Board. She has kept Minutes since 2011, documenting all resolutions clearly and quickly. Her membership in the Club goes back a lot longer, to 1989. Throughout her years on the Board, she has joined in event planning and preparation without any fuss or discussions, getting on with it and getting things done”. Wonderful!

One high point we remember in club history is the Swedish Film Week which Karin Ann, a true movie enthusiast, set up in the ‘90s. She got Volvo sponsorship and contacted the Australian and Swedish Film Institutes to set up an Ingmar Bergman festival.

Next to her interest in film sits her deep appreciation of Nordic design and art (she is after all an interior design architect). Together with her architect husband, Nicholas Tesdorf, she worked on Scandinavian House, the jointly-owned Danish-Swedish club house in Frenchs Forest. She produced the colour scheme for the walls and he designed the innovative ceiling which reduced noise and made the room warmer and friendlier. Sincere thanks also for that achievement.

Swedish National Day was another initiative, celebrated on June 6th for three or four years. Sadly interest waned after that. But these lunches were enjoyable events, with the Consul General making a speech, flag-raising and singing the National Anthem.

Karin Ann’s other significant contribution was in the Swedish community newsletter, “Kvintessen”. This originated in the Swedish Club “Members’ Letter”. She is listed as editorial staff as early as June-July 1996, in issue number 10. She worked with photos and layout, cutting and pasting, hatching ideas, helping with text editing and writing cultural articles and reviews. All the way to issue number 120 and the new chapter which is now to be written in the history of Sydney Swedes.

Ask Karin Ann what the Swedish Club has meant and means to her, and she answers: “The connection with Sweden (which isn’t my first home country) and my family’s roots there. And now my son and my grandchildren live in the Stockholm area. Also, to preserve contact with the Swedish language, the festivals and traditions of the Swedish year, all those things that are at the heart of Swedish culture.”

 Gratefully yours, the two Birgittas, Fairweather and Sharpe, friends and colleagues in the Swedish Club and Kvintessen

The following two tabs change content below.

Birgitta Sharpe

Styrelsemedlem i Swedish Council of NSW, Hedersmedlem i SiS, styrelseledamot i Svenska klubben samt Sekreterare i Svenska kyrkan i Sydney
Jag är en glad och – relativt - mogen svenska, från Eskilstuna. Under studentåren i Uppsala läste jag teologi och engelska, gifte mig med en engelsk akademiker och blev svensk i utlandet 1965. Kom till Australien 12 år senare och har bott här i 40 år. Krokig karriär från engelska universitetsbibliotek, till svenskradio och jobb som UD lokalanställd i Sydney. Auktoriserad översättare till yrket och under tjugo år redaktionsmedlem för Swedish Councils tidning Kvintessen. Jobbar ideellt i Svenska kyrkan i Sydney, och i andra delar av det svenska samfundet här. Singel sedan Professor Sharpes bortgång år 2000. Stortrivs fortfarande i Sydney och på besöken hos släkt och vänner i Sverige.

Latest posts by Birgitta Sharpe (see all)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *